NEWS

PROJEKT GeruCA

Ciele projektu

Prostredníctvom moderných marketingových aktivít sa majú archeologické a kultúrne hodnoty – spoločné prvky Rímskej ríše – obce Petronell-Carnuntum a mestskej časti Bratislava-Rusovce zatraktívniť a spropagovať pre turistov v rámci a mimo pohraničného regiónu, ako aj pre obyvateľov celého projektového regiónu tak, aby sa pre nich stali hmatateľnými a lepšie rozpoznateľnými. Súčasne chcú obec Petronell – Carnuntum a mestská časť Bratislava-Rusovce úzkou kooperáciou prehĺbiť svoju cezhraničnú spoluprácu v zmysle udržateľnosti (udržateľné oživenie regiónu a obcí z hľadiska cestovného ruchu).

Projekt prispieva k plneniu programovo špecifického cieľa „ Podpora komplexných prístupov k udržateľnému zhodnoteniu prírodného a kultúrneho dedičstva pre rozvoj cezhraničného regiónu ako atraktívnej turistickej destinácie“ tým, že sa zatraktívnia spoločné turistické – predovšetkým kultúrne, rímske prvky a hodnoty a prostredníctvom moderných marketingových činností sa spoločne propagujú a stanú hmatateľnejšími.

Udržateľnosť projektu

Udržateľnosť je zabezpečená intenzívnou spoluprácou na projekte a spoluprácou medzi mestskou časťou Bratislava-Rusovce a obcou Petronell-Carnuntum, ktorá sa začala v apríli 2019. Ekonomické opatrenia vyplývajú zo spoločne plánovaných kultúrnych podujatí, filmových prehliadok a výmeny v rámci združení, napr.; ktoré sa majú zrealizovať viackrát do roka.

Infraštruktúra a rímske hotspoty sa po realizácii projektu budú môcť využiť na spoločné podujatia, čím vytvoria základ pre dlhodobé profitovanie z týchto projektových výstupov.

Projektová spolupráca obidvoch obcí prispieva ako katalyzátor aj k rozvoju funkčného, cezhraničného mestského regiónu Bratislava-okolie tým, že posilňuje regionálnu spoluprácu a medzikultúrny dialóg.Spoločné využitie bude viditeľné a hmatateľné v oblasti marketingu, práce s verejnosťou, v rámci spoločnej propagácie, na viacjazyčných informačných paneloch a reklamných tabuliach, ako aj pri aktívnej výmene v rámci združenia.

Princípy

Udržateľný rozvoj

Vďaka investíciám do infraštruktúry pre cyklistov a chodníkov a do orientačného systému  vytvára projekt stimuly pre aktívnu a ekologickú mobilitu, a tým prispieva k ekologickému a udržateľnému cestovnému ruchu.Zhodnotením kultúrnych a historických pamiatok budú mať zúčastnené lokality udržateľnú pozíciu v cezhraničnom regióne a budú prispievať k zachovávaniu kultúrneho dedičstva a k jeho udržateľnému využívaniu. Zapojením zainteresovaných subjektov relevantných pre región (=strategickí partneri) do realizácie projektu sa zabezpečí, že zároveň prevezmú zodpovednosť za udržateľné využívanie výsledkov projektu.

Rovnosť mužov a žien

Projekt zabezpečuje neutrálnu účasť žien a mužov. V projektovom manažmente je taktiež zabezpečená rovnosť žien a mužov. Všetky aktivity zamerané na verejnosť sú navrhnuté rovnako pre mužov a ženy.

Nediskriminácia

Bezbariérový prístup ku kultúrnym pamiatkam zabezpečí rovnosť príležitostí pri využívaní kultúrnych ponúk. V prípade marketingových materiálov, informačných tabúľ atď. sa bude obzvlášť klásť dôraz na bezbariérovosť (veľkosť písma atď.). Okrem toho sa budú zainteresované subjekty na projektových aktivitách/podujatiach zúčastňovať bez ohľadu na ich pohlavie, kultúru, vieru a náboženstvo a etnický pôvod. Kultúra podporuje hodnoty, ako napríklad otvorenosť a akceptáciu, ktoré prispievajú k vzájomnému rešpektu.

Projektoví partneri

Petronell-Carnuntum

Obec Petronell-Carnuntum má 1248 obyvateľov, leží na území s rozlohou cca. 25,4 km2. Úroveň zamestnanosti k 11/2020: 17 obecných zamestnancov, ročný rozpočet cca. 2.5 Mil. EUR.

Hlavnými úlohami obce sú: verejné športové a voľnočasové zariadenia, výstavba, budovanie a udržiavanie verejných priestranstiev, ciest a miestnych komunikácií, budovanie a správa kanalizácií a vodovodov, zriaďovateľ školy a materskej školy; vedenie registra obyvateľov a pozemkovej knihy atď. Obec prevádzkuje čističku odpadových vôd a je aktívna vo viacerých združeniach (Združenie škôl, Združenie pre odpady atď.).
V súvislosti s rímskym kultúrnym dedičstvom je obec jedným z viacerých zainteresovaných subjektov: kultúrny dom Petronell –Carnuntum patrí obci, v tejto budove sa prevádzkuje Múzeum auxiliárneho kastelu (ďalšie rímske atrakcie, akými sú napr. rímske mesto Carnuntum a Pohanská brána (Heidentor) sú majetkom spolkovej krajiny Dolné Rakúsko – avšak okolité plochy sú majetkom obce.

Projekt prispieva k plneniu programovo špecifického cieľa „ Podpora komplexných prístupov k udržateľnému zhodnoteniu prírodného a kultúrneho dedičstva pre rozvoj cezhraničného regiónu ako atraktívnej turistickej destinácie“ tým, že sa zatraktívnia spoločné turistické – predovšetkým kultúrne, rímske prvky a hodnoty a prostredníctvom moderných marketingových činností sa spoločne propagujú a stanú hmatateľnejšími.

Mestská časť Bratislava-Rusovce

Mestská časť Bratislava-Rusovce má 4 430 obyvateľov a rozlohu 25,56 km². Stav zamestnania úradu k novembru 2020 je 19 zamestnancov a ročný rozpočet je do 3 milióna eur. Mestská časť plní okrem úloh samosprávy aj prenesené úlohy štátnej správy na úsekoch, ako sú bytová, hospodárska mobilizácia, doprava a cestné hospodárstvo, financie a správa majetku, kultúra, ohlasovňa pobytu, podnikanie a ochrana spotrebiteľa, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, poľovníctvo a rybárstvo, sociálne veci, sťažnosti a kontrola, školstvo, mládež a telesná kultúra, územné plánovanie a stavebné konanie, všeobecná vnútorná správa, životné prostredie. Rusovce boli v roku 1990 vyhlásené za pamiatkovú zónu. Na území dnešných Rusoviec bol v 2.st.n.l. vybudovaný pohraničný vojenský tábor Gerulata v rámci sústavy Limes Romanus. Dnes sa tu nachádzajú 2 významné rímske historické pamiatky – Múzeum Gerulata, ako  organizačná zložka Múzea mesta Bratislavy a Národná kultúrna pamiatka Dom s hypokaustom, ktorá je v správe mestskej časti.

Strategickí partneri

Múzeum mesta Bratislavy

Múzeum mesta Bratislavy sa bude podieľať na odbornej, obsahovej príprave textov informačných tabúľ, bulletinov, videofilmu, ako aj ostatných propagačných materiálov (PB2+3).  Počítame aj so spoluprácou pri dizajnovej úprave vstupnej brány a novovznikajúceho parkoviska pri vstupe do Múzea Gerulata (PB4). Múzeum mesta Bratislavy, ako strategický partner, sa bude zúčastňovať na zasadnutiach cezhraničnej riadiacej skupiny (PB1).

Website

Bratislava Tourist Board

Bratislavská organizácia cestovného ruchu (Bratislava Tourist Board) sa bude metodicky podieľať pri vyhotovení propagačného videofilmu a spotov za účelom popularizácie a zatraktívnenia Rusoviec (PB3). S týmto strategickým partnerom plánujeme aj  spoluprácu v oblasti marketingu a distribúcie v projekte vyvinutých ponúk (PB2+3) a s jeho účasťou na zasadnutiach cezhraničnej riadiacej skupiny (PB1).

Website

Archäologischer Kulturpark Niederösterreich Betriebs GmbH Römerstadt Carnuntum

Rímske mesto Carnuntum je hlavným kultúrnym dedičstvom a vedúcim inovačným lídrom v oblasti výskumných metód zameraných na budúcnosť a sprostredkovanie dejín. Carnuntum má taktiež záujem o zatraktívnenie trás k hotspotom (Pohanská brána, rímske mesto Carnuntum, Múzeum auxiliárneho kastelu) [týka sa PB 4]. Udržateľnosť je zaručená spoločnými záujmami, zámermi, spoločnou realizáciou a zodpovednosťou za úspešnú prevádzku.

Do projektu bude začlenené prostredníctvom odborného sprevádzania pri obsahovej práci v PB3 und PB4 (informačné panely, informačné tabule, brožúry), ako aj prostredníctvom poradenstva pri investičných obsahoch v AP4 (chodníky – cyklochodníky, prístupový systém k Múzeu rímskeho opevnenia), účasťou na cezhraničnej riadiacej skupine. Poradenská činnosť vo všetkých 4 pracovných balíkoch.

Website

Donau Niederösterreich Tourismus GmbH

Donau Niederösterreich Tourismus GmbH poskytne v rámci projektu pomoc pri propagácii výsledkov projektu a pri oslovovaní cieľovej skupiny. Strategický partner sa zúčastní cezhraničného stretnutia riadiacej skupiny. Poradenská činnosť vo všetkých 4 pracovných balíkoch.

Revitalizácia cyklotrás (prístupové trasy k rímskym hotspotom v PB4) zodpovedá aj zámeru Donau Niederösterreich Tourismus GesmbH, pretože sa podieľala na ich vzniku. Donau Niederösterreich Tourismus GesmbH má na slovenskej strane partnerov v marketingovej oblasti, ktorých know-how sa môže využiť pre projekt. Cieľom je spropagovanie hotspotov nachádzajúcich sa v Petronell-Carnuntum na území Bratislavy.
Cieľom je spolupráca v oblasti marketingu, najmä zverejnenie ponúk vytvorených v rámci projektu, ako aj integrácia novej ponuky do existujúceho zoznamu produktov cestovného ruchu a jej zverejnenie na webovej stránke. (Udržateľnosť je tým zabezpečená.)

Website